بسته‌های آموزشی رده دانش پژوه

بسته‌های خود آموز ریاضیات آسان

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و یک خودکار می باشد.

بسته‌های خود آموز

بسته رده دانش پژوه-ترم یک

شامل آموزش :

قیمت: 1.482.000

بسته رده دانش پژوه-ترم دو

شامل آموزش :

قیمت: 1.495.000

بسته رده دانش پژوه-ترم سه

شامل آموزش :

قیمت: 1.377.000

بسته رده دانش پژوه-ترم چهار

شامل آموزش :

قیمت: 1.651.000

سفارش هر سه ترم بسته با تخفیف

قیمت: 5.400.000