بسته اینترنتی آلفا ( دانش پژوه)
این بسته شامل ۴ ترم و در مجموع شامل ۳۴ جلسه فیلم ضبط شده میباشد
بسته دانش پژوه ترم اول
بسته دانش پژوه ترم دوم
بسته دانش پژوه ترم سوم
بسته دانش پژوه ترم چهارم
فهرست