تست هوش 3- رمزگشایی جمع

سطح تست هوش: متوسط

فقط  یک نابغه میتواند زیر 30  ثانیه این تست هوش را رمزگشایی کرده و جواب آن را بدست بیاورد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:
برای پیدا کردن پاسخ این معما، کافی بود با انگشت تان، نیمه سمت راست نشانه ها را بپوشانید تا بتوانید جواب را به راحتی پیدا کنید

 

برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید