تست هوش 2- تعداد اختلاف ها

سطح تست هوش: آسان

در این دو تصویر که معکوس هم هستند، چند اختلاف میبینید؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

 

 

 

برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید