تست هوش 1 – شکل نهایی

سطح تست هوش: آسان

به شکل زیر توجه نمایید. اگر شکل را بر روی خطوط ‘خط چین’ تا بزنیم، به کدامیک از گزینه ها خواهیم رسید؟

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:
با توجه به خط چین ها شکل صحیح گزینه A است

برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید