آکادمی پرورش هوش آریا

دوره دانش آموز

ثبت نام ترم اول دوره دانش آموز

تومان 19,150,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره دانش آموز

تومان 18,410,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره دانش آموز

تومان 17,750,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره دانش آموز

تومان 49,790,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب

دوره علم آموز

ثبت نام ترم اول دوره علم آموز

تومان 19,910,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره علم آموز

تومان 18,970,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره علم آموز

تومان 18,350,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره علم آموز

تومان 51,510,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب

دوره دانش پژوه

ثبت نام ترم اول دوره دانش پژوه

تومان 20,340,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره دانش پژوه

تومان 19,130,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره دانش پژوه

تومان 18,490,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم چهارم دوره دانش پژوه

تومان 21,350,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره دانش پژوه

تومان 71,390,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب

دوره نوآموز

ثبت نام ترم اول دوره نوآموز

تومان 17,530,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره نوآموز

تومان 17,030,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره نوآموز

تومان 16,770,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره نوآموز

تومان 46,200,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب

بسته پایه

ثبت نام ترم اول دوره بسته پایه

تومان 17,150,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره بسته پایه

تومان 17,930,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره بسته پایه

تومان 15,810,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره بسته پایه

تومان 45,810,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب

دوره بسته پیشرفته

ثبت نام ترم اول دوره بسته پیشرفته

تومان 17,790,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم دوم دوره بسته پیشرفته

تومان 17,950,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم سوم دوره بسته پیشرفته

تومان 16,530,000 ترم
 •  

ثبت نام ترم چهارم دوره بسته پیشرفته

تومان 19,830,000 ترم
 •  

ثبت نام کل دوره بسته پیشرفته

تومان 64,890,000 ترم
 • با تخفیف 10%
محبوب