بسته اینترنتی آلفا ( علم آموز )
این بسته شامل ۳ ترم و هر ترم ۸ جلسه میباشد
بسته علم آموز ترم اول
بسته علم آموز ترم دوم
بسته علم آموز ترم سوم
فهرست