جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ۱۹ بهمن اعلام شد

به گزارش تیزلند، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی  یکشنبه ۱۹ بهمن ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نازک دوزی- رشته خیاطی – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه گرافیک – پایه ۱۲- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ کارگاه نوآوری و کارافرینی -پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با سبک های نقاشی – پایه ۱۲- رشته چهره سازی – -شاخه کاردانش


پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- مساحت جانبی و کل پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی- هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی – معادله خط پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : پرورشی – فرآیند هدایت تحصیلی در دوره متوسط اول


متوسطه دوم 

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی


شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قران ومعارف سیما

……صبح…….

ساعت ۸:۰۰ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

……..عصر………..

ساعت۱۵ عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

ریاضیات آسان

برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

فهرست