شعار

شکوفایی ذهن، تضمین موفقیت فردا

چشم انداز

آماده سازی دانش آموزان برای زندگی بهتر

ماموریت

ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای افزایش خلاقیت ،تمرکز ،قدرت حافظه و  اعتمادبه نفس با استفاده از تکنیک های پرورش هوش های چندگانه

فهرست