برای پایه های هفتم ، هشتم ، نهم و بالاتر
بسته رده دانش پژوه
شامل آموزش :
جمع و تفریق پیشرفته ذهنی علامت دار
جمع و تفریق اعداد کسری
جمع و تفریق اعداد اعشاری
بسته رده دانش پژوه
ترم دوم
شامل آموزش :
ضرب پیشرفته ذهنی علامت دار
ضرب سریع اعداد علامت دار
ضرب اعداد کسری
ضرب اعداد اعشاری
۱.۱۹۶.۰۰۰ تومان
بسته رده دانش پژوه
ترم سوم
شامل آموزش :
تقسیم پیشرفته ذهنی علامت دار
تقسیم و هندسه اعداد اعشاری
تقسیم اعداد علامت دار
تقسیم اعداد کسری
۱.۰۹۸.۰۰۰ تومان
بسته رده دانش پژوه
ترم چهارم
شامل آموزش :
محاسبات سریع ذهنی پیشرفته
محاسبات ریشه دوم و سوم
محاسبات توان ۲ و ۳
دستگاه معادلات
۱.۳۲۶.۰۰۰ تومان
بسته کامل رده
ترم اول ، دوم ، سوم و چهارم
بسته کامل
بسته کامل هر ۴ دوره بسته های دانش پژوه

بسته آموزشی ریاضیات آسان شامل فیلم های آموزشی، کتابهای تمرین، بسته های بازی چوپر، کتاب های بازی، جعبه های فلش کارت، دفترچه نکات کلیدی و کارت پشتیبان علمی، کاتالوگ راهنمای بسته آموزشی و یک  خودکار می باشد.

فهرست